O stavební činnosti

Firma byla založena v roce 1991 jako stavební a obchodní společnost, se záměrem provádět stavební práce novým, progresivním způsobem a beze zbytku tak úspěšně plnit zvýšené nároky a požadavky investorů v oblasti stavebnictví.

STASPO, spol. s r.o. se od počátku svého vzniku specializuje na provádění průmyslových a občanských staveb, včetně jejich rekonstrukcí, staveb veškerých inženýrských sítí, provádění čistíren odpadních vod a staveb komunikací. Firma je schopna splnit nejnáročnější požadavky na provedení interiéru a exteriéru stavby.

Mezi hlavní investory firmy patří města a obce, Severomoravské vodovody a kanalizace, Ostravské vodovody a kanalizace a dále soukromí investoři.

Od svého vzniku se firma dynamicky rozvíjí, o čemž svědčí řada úspěšně provedených staveb a roční objemy prací kolem 300 mil. Kč.

Firma v současné době zaměstnává na plný úvazek cca 130 pracovníků v potřebné profesní struktuře (zedníci, obkladači, tesaři, strojníci, instalatéři, zámečníci, elektrikáři a stavební dělníci). Stavbyvedoucí mají ze svých původních zaměstnání a již realizovaných akcí firmy STASPO dostatek zkušeností pro řízení daného druhu prací. 

Firma vlastní moderní strojní vybavení a mechanismy potřebné k realizaci stavebních prací.

Ve firmě je zaveden systém řízení kvality a environmentálního managementu, firma je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001 a dle ČSN EN ISO 14001.

V oblasti bezpečnosti práce jsou prováděna periodická bezpečnostní školení všech pracovníků dle platných norem, periodická odborná školení dle kvalifikací, pravidelné revize a kontroly technických zařízení.

 

Oprávnění firmy:

 • Provádění staveb, jejich změn a udržování
 • Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • Zpracování kamene
 • Činnosti prováděné hornickým způsobem
 • Silniční motorová doprava nákladní – vnitrostátní
 • Projektová činnost ve výstavbě

Politika společnosti

STASPO, spol. s r.o. byla založena v roce 1991 jako soukromá stavební a obchodní společnost. Stavební středisko se specializuje na provádění průmyslových a občanských staveb, včetně jejich rekonstrukcí a staveb veškerých inženýrských sítí. V oblasti obchodní aktivity se specializuje na dodávky a montáže obkladových materiálů tuzemských či dovozových, zařizovacích předmětů a stavební chemie. Středisko Betotrub se zabývá výrobou betonových prefabrikátů, šachtových den a vpustí, šachtových dílců, panelů a atypických výrobků z betonu.

Ve společnosti je zaveden systém řízení kvality a environmentálního managementu dle norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 a plní tyto body politiky:

Základní orientací společnosti v oblasti péče o kvalitu a životní prostředí je:

 • Rozvíjet a neustále zlepšovat zavedený a fungující systém kvality a environmentálního managementu
 • zajistit trvalou kvalitu produkce s minimálními dopady na životní prostředí
 • klást důraz na prevenci znečištění - minimalizovat vznik odpadů a emisí, zabránit plýtvání surovinami a energiemi, zlepšovat environmentální profil společnosti, používat v rámci výstavby nové ekologicky šetrnější výrobky, inovovat mechanizaci a strojní vybavení.
 • plnit požadavky legislativy a ostatních právních předpisů platných pro oblast kvality a životního prostředí s důrazem na preventivní přístup k této problematice.
 • Uvědomujeme si, že:

  • vedení společnosti je odpovědné za vytváření potřebných technických, personálních a finančních zdrojů,
  • trvalé uspokojování všech našich zákazníků výrobky a službami vysoké kvality je základem úspěchu v soutěži s konkurencí a rozhodujícím faktorem pro dosažení prosperity,
  • významnou spoluúčast na tvorbě kvalitních výrobků a služeb mají dodavatelé, a proto s nimi rozvineme aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků a jejich realizaci.
  • vedení společnosti vytvoří podmínky, aby všichni vlastní zaměstnanci měli kladný vztah ke kvalitě, aby rychle reagovali na nové požadavky ke zvyšování úrovně kvality a využívali zkušenosti k naplňování výrobních cílů na vysoké úrovni ve shodě s požadavky kvality a s maximálním ohledem na životní prostředí,
  • je nutné pravidelným proškolováním a praktickým výcvikem pracovníků zvyšovat jejich odbornost, úroveň havarijní připravenosti a povědomí o kvalitě, ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce,
  • veškeré činnosti ve společnosti budou doprovázeny důslednou ochranou zdraví pracovníků.
  Tato politika platí pro všechny zainteresované strany.